La Corona d'Advent


La Corona d'Advent és un signe molt popular del temps d'Advent, però no és pròpiament un signe litúrgic i, per tant no és obligatòria en els temples.
És costum que en aquesta Corona s'hi posin quatre ciris (que vesteixen més si són de colors diferents).
Aquests ciris es poden encendre successivament en cada un dels quatre diumenges d'abans del Nadal. Ens recorden que Jesús, el Messies que s'acosta, ve com a llum del món per il·luminar les nostres tenebres i desfer les nostres foscors.

Tota la terra, Senyor, s'alegra en aquests dies,
i l'Església crida de goig
davant el vostre fill, el Senyor
que s'acosta, com a llum resplendent,
per il·luminar els qui vivim a les fosques
de la ignorància, del dolor i del pecat.
Ple d'esperança en la seva vinguda
el vostre poble ha preparat aquesta Corona
amb rams dels bosc
i l'ha guarnida amb llums.

Ara que ens disposem a començar
el temps de preparació per a la vinguda del vostre Fill,
us demanem, Senyor,
que, mentre creix cada diumenge la llum d'aquesta corona
amb nous ciris encesos,
a nosaltres ens il·lumineu cada vegada més intensament
amb la resplendor d'Aquell que,
per ser la Llum del món,
ve a il·luminar totes les foscors del món.
Ell que viu i regna pels segles dels segles.
Amén.

(textos extrets del Calendari Litúrgic Pastoral 2013, de Pere Farnés)

Tradició de la Corona d'Advent a Sèrbia

De com fer una corona d'Advent:

Comentaris