Camalleres a la Mare de Déu del Roser. Centelles (Osona, Barcelona).

CAMALLERES A LLAOR DE LA MARE DE DÉU DEL ROSER QUE CANTEN ELS JOVES DE LA CONFRARIA DEL ROSER PER LA VILA I PAGESIES DEL TERME DE CENTELLES.

Caramelles per la vila i pagesia de Centelles

Lo primer sou Verge pura
en lo grau que posseïu,
més que tota creatura
puix tanta glòria teniu.
Sou de Déu la més honrada
al restant sou i sereu.
Siau la nostra advocada
Regina i Mare de Déu.

Lo segon Verge benigna
deu encens al vostre Fill,
un voler de Déu consigne
llum de gràcia sou espill;
bé sou Vós glorificada
amb los plers que Vós li feu.
...Capella de la Mare de Déu del Roser a l'església parroquial de Santa Coloma de Centelles. Foto: Parròquia de Centelles.

Comentaris