Cançons dels Pastors en la Nit de Nadal

CANSONS ALEGRES QUE CANTAN LOS PASTORS EN LA NIT DE NADAL.

Nadal

Pastors ab contento
vamos á Bethlem,
que ha nat en la terra
lo Rey de Israël.

Armats ab la Gaita,
y altres instruments
vamos pastors, vamos,
vamos á Bethlem.

Per veure 'l prodigi,
per veure 'l porten
que ha obrat per los homens
lo Altíssim Deu.
...

ALTRE CANSÓ:

Pastoreta galana
Mare del Redemptor
lo Esperit Sant vos ayma
dauli lo vostre amor:
Vos sou filla del Pare,
de son Fill vos feu Mare,
quant l' Angel digué Ave,
y Esposa de son Amor.
...Pastors y pastoretas
anem tots cap á Betlém,
que ha baixat lo Rey de Reys
á la terra desdel cel.
...

Pastorets, vuy és gran dia,
cantem tots y tots ballem;
pastorets vuy es gran dia,
anem tots cap á Betlem.
...

Pastors y sagals
vehins de Betlém,
mireu quina estrella
que brilla en lo cel.
...Comentaris