Cançons alegres dels Pastors al Nen Jesús

CANSONS ALEGRES QUE CANTAN LOS PASTORS EN LA NIT DE NADAL AL NINYO JESÚS.

Nadal

Jo estich Pastors mòlt turbat
de aquesta gran nova
quel Angel nos ha portat,
no cabo ab mil cobas,
de alegría, tots corrém
ab dos gimbets á Betlém
jo prench lo pandero:
pam, catarra-clits, clits, clits,
pam, catarra-clits, clits, clits,
pam, clits,
marxém tots á veurho.

Y de ahont habem merescut
nosaltres tals cosas,
quens hage lo Cel convidat
á veurér tal joya.
Jom calso 'ls meus esclopets,
prench lo sarró ab bons trossets,
y l' floviól men porto:
Tit, tiri-ri-tit, tit, tit,
pam, catarra-clits, clits, clits,
tots dos vival' soto.

Sí, ¿quin home tant ingrat
será que no vulla
visitar sòn Redemptor
si l' Cel lo estimúla?
Jo me endresso y me ni vaitg
ab mil brincos sense empaitg
prench las castanyólas,
clac, cata clac, clac, clac,
tit, tiri-ri-tit, tit, tit,
tots tres ab tabóla.

Pastors deixéu los remats
tothom á la una
aném á Dèu adorar,
puig fa bona lluna;
tots los instruments preném,
sonarém y ballarém,
jo prench la borrega.
Ñuic, ñuero, ñuero, ñuero, ñuic,
pam, catarra-clits, clits, clits,
clac, cata-clac, clac, clac,
tit, tiri-ri tit, tit, tit
aném en caterva.

Mès miréu que'l pobre Infant
ha nat entre pallas,
com ha dit lo Angel brillant
no entre or, ni medallas;
provehimnos vè tothom
per dar al Infant colcom,
mató, mel, mantega,
també alguna ovella, ñuic, etc.

En mitg dels frets los rigors
en gels y glassadas,
lo Estiu mès ardent de amor,
veurém, puig, balladas,
per eix sol clar y exquisit
que ha eixit á la mitja nit:
mató, mel, mantega,
també alguna ovella, ñuic, etc.

Una flor que totas flors
conté, y hermosuras,
jardí deliciós de amor,
font de ayguas mòlt puras,
al Sol, de una Estrella ha nat
Rey de Reys, pobre ocultat:
mató, mel, mantega,
també alguna ovella, ñuic, etc.

Vamos minyons que ja som
al pobre Pesebre,
mès tants cants y resplandor,
no es pas tot pobresa,
al nostre dols Salvador
que apar me enarbola l' cor:
mató, mel, mantega,
també alguna ovella, ñuich, etc.

Quant jo, dols infant, vos miro,
me admiro:
O hermós Sol, quant jo os adoro,
ploro:
Per mès, que dóns vos entrego,
gemego:
Qui Senyor tindrá sossego,
quant veitg que un pobre Pastor
naix millor que l' Criador,
me admiro, ploro y gemego,
demli Pastors ab amor,
mató, mel, mantega,
també alguna ovella, ñuic, etc.

Ara puig que hem adorat,
marxém ab contento,
y nostres cors abrasats
deixém á Dèu centro:
ja que ara li habem ofert,
tot lo nostre poch poder
mató, mel, mantega,
també alguna ovella, ñuic, etc.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.


ALTRES COBLAS.

Nit de alegría
Es la de Nadal
que Jesus se troba
baix de un portal.

Saltant y ballant
aném á Betlém
que en un Pesebre
lo adorarém.

Joseph y María
están contemplant
al Infant Jesús
de fret tremolant.

Lo Bou y la Mula
ab estil galant
lo Infant Jesús
están escalfant.

Dins de una establía
lo Omnipotent
posát entre pallas
está mòlt content.

Gloria se publica
allá en Betlém,
perque á socórrer
á Jesús aném.

Portemli robeta
per ferli un present,
que aixis de nosaltres
quedará content.


Comentaris