Cant per a les estacions del Via Crucis

LLETRILLAS PERA CANTARSE EN LAS ESTACIONS DEL VIA-CRUCIS.
De Ramon Campás, prevere. Any 1886 (en desconec la música).

El davallament de Jesús de la Creu, la tretzena estació del Via Crucis. Quadre d'Antoni Viladomat al Museu d'Art de Girona. Còpia del quadre pintat per P.P. Rubens a la catedral d'Anvers. Els colors no coincideixen amb els del model original. 

I
Ay Jesús! y qué horrorosa
La sentencia de Pilat,
Sent just, á mort afrontosa
L'inich vos ha condemnat.

II
No es la Creu que us dona pena,
Ans l'abrasseu ab amor;
De mos pecats la cadena
Més fereix al vostre cor.

III
Caminant ab gran fatiga
Per lo gran pes de la Creu,
A cáurer en terra us obliga,
No podent més, Jesús mèu.

IV
Ay! ¡qué pena per la Mare
Trobá 'l sèu Fill pel camí,
Contemplantse cara á cara!
Aquells cors s'han de partí.

V
Sent la Creu fexuga carga
Defalleix lo Redemptor;
Per fer sa mort més amarga
Fant l'aidi un jove de cor.

VI
Vostra cara ensangrentada
Plena de saliva y pols,
Fèu, Jesús, tinga estampada
Quan del mon busqués consols.

VII
Altra volta á Jesús miro,
Com cau á terra aplanat,
¡Qué crudel! y encar deliro
Corrent detrás la maldat.

VIII
Me diheu, Jesús, no plori
Dels treballs grans que sufriu;
Mes voleu que 'l pecat mori
Y jo 'l plori ab dolor viu.

IX
Jesús per volta tercera
Cau de boca en terra estés;
¿Y será 'l teu cor de fera
Que voldrás ofendrel més?

X
Del Calvari á la montanya
Jesús ab pena ha pujat,
Y 'ls butxins ab fera sanya
Nú, ben nú l'han despullat.

XI
No tindrás sort ni ventura;
Ets malehit, poble hebreu:
¿Al tèu Rey, que es tot dolsura,
Donas mort clavantlo en Creu?

XII
Ab veu dolsa Dèu te crida,
¡Fill mèu, no 'm fassis lo sort!
Sent Jo l' Autor de la vida,
Per tu, pecador, he mort.

XIII
Mira de Maria als brassos
A Jesús ben mort y fret,
Pels dos del mon trenca 'ls llassos,
Tan que 'ls dos per tu han fet.

XIV
Dins lo sepulcre descansa
Ja 'l cos de mon Redemptor,
¡Valdament! y sens recansa
Descansi ab ell lo mèu cor.


Comentaris