Goigs a sant Sever. Barcelona (Barcelonès, Barcelona).

GOIGS EN ALABANSA DE SANT SEVER, MARTIR, FILL, BISBE Y PATRO DE LA CIUTAT DE BARCELONA, COMPOSTS PER LO REVERENT MOSSEN PAU PARASSOLS Y PI, PBRE. Any 1884.

Sant Sever

Puig ab immortal llorer
teniu lo front coronat:
Siau lo nostre advocat,
bisbe y martir sant Sever.

Donà vostre naixement
á l'antiga Barcelona
nou l·lustre, y á sa corona
anyadí perla excel·lent;
desde petit vareu ser
de Cristo en la fe educat.
...
Protegiu, gloriós Sant,
á vostra patria ditxosa;
de malura contagiosa
preserveula tot instant:
féu que de sants rich planter
sia lo vostre bisbat.

Ja que com fill verdader
á Barcelona heu amat:
vetllau sobre esta ciutat,
bisbe y mártir sant Sever.


Font: Manel

Altar de Sant Sever a la Catedral de Barcelona.


Comentaris