Goigs a santa Victòria, màrtir. Sant Martí de Maldà a Sant Martí de Riucorb (Urgell, Lleida).

GOIGS EN HONRA, Y ALABANSA DE SANTA VICTORIA MARTYR, QUE'S VENÉRA EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANT MARTÍ PROP MALDÀ, ARQUEBISBÁT DE TARRAGONA, AHONT DESCANSA SON SAGRÁT COS. Any 1786.

Santa Victòria màrtir

Per nostre amparo, y consól
Ab Deu reynáu en la Gloria.
De tots mals, y enemichs
Guardaunos Santa Victoria.

Allá, quant la Idolatría
mes cruelment dominava,
Y à tots casi sepultava
En las sombras, que espargía,
Vostra gracia, y valentía
Se feu al Mon mes notoria.
...
Per especial providencia
Desde Roma ahont patí
Vostre Cos à Sant Martí
Traslladá la Omnipoténcia;
Aqui la Beneficencia
Se ostenta propiciatoria.
...
Perque ab vostra intercessió
Pugám conseguir la Gloria,
De tots mals, y enemichs
Guardaunos Santa Victoria.


Campanar de l'església parroquial de Sant Martí de Maldà, al municipi de Sant Martí de Riucorb.
Foto: Chixoy

Porta de l'església. Foto: Àngela Llop


Comentaris