Goigs a santa Quitèria. Sant Martí de Campmajor (Pla de l'Estany, Girona)

Santa Quitèria

Puig gosau de gloria tanta
Verge y Mártir gloriosa:
guardaunos Quiteria Santa
de la rabia furiosa.

Filla de Reys y pagans
foreu; pero vostra gracia
esborra tota desgracia
per amor dels cristians:
del Etern foreu infanta
per ser de son Fill Esposa.
...
De febres y pestilencia
curau, Quiteria també,
al confrare queus fa bé
li llevau tota dolencia:
cualsevol atormentat
del dimoni, ¡ó rara cosa!

Prestament ne son curats
per Quiteria gloriosa,
tots los que son amordats
per animals rabiosos:
y los guardeu de altres mals
donantlos la sort mol bona.

Venera vostra capella
Sant Martí de Campmajor,
celebrant ab gran amor
los favors quels feu en ella:
guardaulos de pedragada,
de sequedat y llagosta.

Puig de Deu sou tant bastanta
de alcansar gracia abundosa:
guardaunos Quiteria Santa
de la rabia furiosa.Venera vostra capella
Sant Martí de Campmajor
celebrant ab gran amor
los favors los feu en ella;
matant al cá que espanta
ab sa furia rabiosa.

Font: Biblioteca de Catalunya

Prestament ne son curats
per Quiteria gloriosa,
tots els que son amordats
per animals rabiosos;
i els guardeu de altres mals
donant-los la sort molt bona.

Aplec de santa Quitèria, al voltant del 22 de maig

Santa Quitèria, amb el gos als seus peus.
Se li demana protecció dels animals rabiosos

Ofrena de coques a santa Quitèria

Parròquia de sant Martí de Campmajor on es venera també
a santa Quitèria

Porta de sant Martí de Campmajor, que com és tradicional en totes les església de sant Martí està adornada amb moltes ferradures

Sant Martí de Campmajor


Comentaris