Goigs al beat Bernat d'Offida, caputxí.

GOIGS EN LLAHOR DEL BEATO BERNAT D'OFFIDA, LLECH DEL ORDE DELS CAPUTXINS. QUAL FESTA CELEBRA L'ESGLESIA EN LO DIA 11 DE SETEMBRE*.
*Actualment es celebra el 22 d'agost.

Puix ab tanta reverencia
Supliquem vostre socós,
Válguins la vostr' assistencia,
Bernat d'Offida gloriós.

¡Cel d'Italia afortunat!
Devall del qual han nascut
Homes de tanta virtut...
D'immortal celebritat:
Lo naxament de Bernat
Te fa serne mes hermós.
...
Entre angels y serafins
Se os festeja ab gran plaher,
Sigáunos lo despenser
Dels favors alts y divins:
Tornéunos dels caputxins
L'Orde sant y religiós.Comentaris