Cobles a la Mare de Déu del Carme

COBLAS EN ALABANSA DE NOSTRA SENYORA DEL CARME. Any 1879.

Mare de Déu del Carme a l'església del Convent de Banyoles.

Vos que sou Reina Carmelitana
que als vostres Fills saludau,
Vos sou la guia de l'ánima mia
y de tots los devots cristians,
Ave María, sou concebuda
sense pecat original.

Vos sou la guia de l'ánima mia
y de tots los devots cristians,
sou coronada, Verge sagrada,
de dotse estrellas mol brillants.
...
Tots los que portan lo escapulari
tenen defensa natural,
tots los dimecres y disaptes
al Purgatori devalláu.
...

Font: Associació d'Estudis Torellonencs

Font: Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya.
Fons Tomàs Carreras i Artau.Comentaris