Goigs a sant Paulí de Nola

Sant Paulí de Nola

"Una viuda vos vingué,
que tenia un fill esclau,
y no tenint vos ab que
sa persona li donau;
en la esclavitut restau
per mitigar son dolor"
.

GOIGS DEL GLORIOS SANT PAULI, CONFESSOR Y BISBE DE NOLA. Any 1680.

Llum del secular estàt,
de la Iglesia bon Pastor,
siau lo nostre advocat
Paulí Bisbe, y Confessor.

Foreu de llinatge noble,
y ab senyora igual casat,
los dos ab esperit doble
fereu vot de castedat:
y volent mudar lo estat
als Pobres dau lo tresor.

Del Pare sant Agustí
la Regla prest abraçareu,
en Barcelona ab cor fi
Sacerdot vos ordenareu;
y tres Convents fabricareu
en Cathalunya ab valor.
...
En lo Cel, puix fou pujat
a gosar del Criador,
vullau ser nostre advocat
Paulí Bisbe, y Confessor.Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera. Font: bibliogoigs.Comentaris