Els ocells canten el Nadal

NAXEMENT DEL FILL DE DEU, CELEBRAT Y CANTAT PER LOS AUSSELLS.


Los aussells que á la tardó
A llunyas terras sen van,
Arriban ara tots cantant
Cada hu segons son sò:
Pero tots generalment
Ab dolsa y suau orquesta,
Apar celebran la festa
Del gran Deu lo naxement.

Abaix canta lo Rusinyol
A dins de una bardisseta,
Y apardemunt l'Auraneta
Esplugantse al mitg del sol:
Y mes allá los respont
La Cugullada ab sa cresta,
Avuy, avuy, es la festa
La mes gran de tot lo mon.

Pero la Grua mes alta
Cridant y fent la gru, gru,
Diu que ja res á ningú
May mes no fará falta;
Puix la gran providencia
Del Cel ha volgut baxar
Per tothom alimentar
Ab sa summa clemencia.
...
Comentaris