Goigs a sant Mer, abat de Banyoles (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Mer de Banyoles

Ja que ab fervor verdader
Vos honrám en aquest dia,
Nostre protector y guia
Siau, gloriós Sant Mer.

Al concébreus vostra Mare,
Veu ja vostra santedat,
Quant entre somnis repara
Qu' un blanch colom s' ha posat
Sota un cep que n'estenia
Los pámpols pel mon enter.
...
De Banyolas encontrada
Esglaya un ferotje drach;
Mes la bestia heu subjectada
Ab la estola prop del llach:
Banyolas ab gran plaher
Com á sant vos aplaudia.

Molt content de aquesta vila
Hi fundau un monastir:
Cap á son ombra tranquila
Molts joves s'hi veu venir,
Que 'l hábit per llur voler
Prenen en vostra Abadia.
...
Vostra humilitat s'amaga,
A Guialbes s'escapant,
D' un bosch espes dins l'aubaga,
Vos estau atormentant;
Y allá Cándia arrivá á ser
Santa en vostra companyia.
...
De Sant Esteve lo poble
Guarda vostre Sagrat Cos
Es aquell sepulcre noble
Del modo mes portentós;
Allí vostre gran poder
Fa miracles cada dia.

Banyolas volent honrarvos,
Nous pabordres ha trobat,
Que ab sant zel per exaltarvos,
Vostra festa han renovat;
La vila ab amor sincer
En Vos mes y mes confia.

Vostres devots volent sér
En salut y en l'agonia,
Nostre protector y guia
Siau, gloriós Sant Mer.


Comentaris