Goigs a sant Cugat, màrtir, antic patró de Ravós de Terri (Pla de l'Estany, Girona)

Sant Cugat

Per Jesucrist y Maria
en lo Cel sou exaltat:
Ajudáunos nit y dia
Patró mártir S. Cugat.

Cugat noble Scillitá
en Africa Vos nasquéreu,
dels pares esser cristiá
y la fé santa aprenguéreu
de Feliu en companyia
á Cesarea havent anat...
...
Mort Galeri, Maximiá
són successor, féu armar
foch ab grahellas allá
vostre cos per a cremar
ab tot ell servir devia
contra la inhumanitat...
...
Se veu Barcelona honrada
ab martiri tant ruidós,
y Gerona sublimada
per Feliu company gloriós;
en vostre amparo confia
sempre una y altra ciutat...

Guardáunos de llams y trons,
de pedra, fam y pecats,
de pesta y desunions,
de mals y calamitats;
feu que tots ab alegría
servim á Cristo clavat...


Església i castell de sant Cugat a Ravós de TerriLes fotos anteriors són extretes de la web del Col·lectiu Obaga

Detall de la porta de l'església de Ravós de TerriComentaris