Goigs a la Santa i Sagrada Espina. Vilavenut (Pla de l'Estany, Girona)

GOIGS A UNA DE LES VENERADES ESPINES DE LA CORONA DE NOSTRE SENYOR JESUCRIST VENERADA EN LA PARRÒQUIA DE VILAVENUT


Puig el cel'ns ha donat
aquesta joya divina,
adorém la santa espina
ab que Crist fou coronat.
...
Qui cercará rams de roses
per engarlandar son front,
quan d'espinas afrontoses
s'enjoya l'Autor del mon?
Ell la válua gegantina
del dolor 'ns ha mostrát.
...
Ditxós el poble que porta
divina espina a n' el cor!
puig ella en la lluyta forta
li don coratje y dolsor,
la gropada ponentina
vencent de l'impietat.

Per exa espina punxanta
qu' ab gran fervor venerém,
oíu, Senyor, la complanta
que cap al cel aixequém;
feu qu' eix poble s'encamine
al cel perque fou creat.
...
Que ta fé ferma s'aguante
poble de Vilavenut,
puig exa reliquia santa
Deu t'ha donat per escut.
Del Rey que suau domina
sias vassall benhaurát.

Puig que Deu nos ha llegat
penyora d'amor tant fina,
adorém la santa espina
ab que Crist fou coronat.


DEVOT CANTICH EN VENERACIÓ DE UNA DE LAS SETANTA Y DOS ESPINAS DE LA CORONA DE CRISTO SENYOR NOSTRE, QUAL LO DIVENDRES ANTES DEL DIUMENGE DE PENTECOSTÉS SE CANTAN EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE SANT SADURNÍ: DEL LLOCH DE VILAVENUT. BISBAT DE GERONA.


Puix lo Cel nos ha donat
de Gracias tant Rica Mina:
Adorém la Santa Espina
que Cristo fou coronat.

Contemplém devots Cristians,
aquell Martiri y Dolor,
que causaren al Senyor
los Jueus vils inhumans:
assotantlo y coronantlo
ab rábia Luciferina.
...
Ab molt devotas ternuras
lo Poble de Vilavenut
memoria sempre ha tingut
de vostres grans amarguras:
perque lo Cel li ha donat
una Joya tant Divina.

Es maravellosa Espina
de aquellas setanta dos,
que sent torment pera Vos,
foren nostra medicina:
per tota necessitat
de remeis es oficina.
...
No es Espina sino Rosa;
no es torment, sino consol:
es mes hermosa quel Sol,
es del Cel mina preciosa:
es celestial claredat
que á tot ciego ilumina.
...
Poble ditxós de Vilavenut
si en ton cor tens esta Espina;
not danyará la ruina
quel Dimoni intentará:
ella es Iman Estrellat,
que dret al Cel encamina.

Tenint nort, Llum, Santedat,
favor, Salut Medicina:
Adorém la Santa Espina
que Cristo fou coronat.


Font: Biblioteca de Catalunya

Església de sant Sadurní de Vilavenut. Foto: Josep Maria.Comentaris