Goigs a la Mare de Déu del Roser. Moià (Moianès, Barcelona).

GOIGS DE NTRA. SRA. DEL ROSER

Mare de Déu del Roser

Vostres Goigs amb gran plaher,
cantarem Verge Maria:
puig la vostra Senyoría
es la Verge del Roser.

Déu plantá dins vos Senyora
lo Roser molt excel·lent,
quant vos feu mereixedora
de concébrel purament,
donant fé al Misatger,
que del Cel vos trametía
Déu lo Pare que volía
fosseu Mare del Roser.
...
No fou de menor estima
lo goig del Esperit Sant,
quan vingué del alta cima
en vostre Col·legi Sant,
i regá aquell planter
que lo gran Déu elegía:
per estar en companyía
del Celestial Roser.
...

Font: Àlex Mur Creus

Font: Àlex Mur Creus

Antiga capella i altar del Roser de l'església de Moià
Fons Salvany. Any 1924.

Comentaris