Despertador del cristià: aprofitar el temps per fer bones obres.

Creuer al poble de Sant Mori (Alt Empordà).
Foto: Josep Maria.

Puig que la vida se acaba,
y tú vius tant descuidat:
si 't faltan las bonas obras,
cóm ho farás desditxat?

En temps de la joventut
tot es ple de alegría,
donant contento y gust
al cos així com volia,
del morir no 's fa memoria,
vivint ab gran llibertat.

Com recobrarás lo temps
del gran bè que has perdut
ab tos entreteniments,
del temps que tú has viscut,
demana misericordia
dels mals que tú has obrat.
...


Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.


Comentaris