Cobles dels Manaments de la Llei de Déu

COBLAS DELS MANAMENTS DE LA LLEY DE DEU. Any 1898.


Coblas y alabansas cantarém cristians
Com la lley de Deu nos mana, ensenyar als ignorants,
Oh Rey de Cel y Terra, Pare tot poderós;
Tingueu misericordia, Senyó dels pecadors.

Lo primer manament, conforme tots sabém,
Mes que totas las cosas, primer es amar á Deu;
Qui pendrá aquet exemple, se tindrá per tot ditxós.
Tingueu misericordia, Senyó, dels pecadors.
...
Per que Deu nos deslliuri de tots mals pensaments
Donarém fi á las paraulas de aquets deu manaments;
Amá á Deu y al próxim tots se enclouhen ab dos;
Tingueu misericordia, Senyó, dels pecadors.

Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Comentaris