Indulgència pels difunts, aplicable a les ànimes del purgatori.


Quan és aconsellable visitar el cementiri? Què puc resar pels difunts? Quin fruit tenen aquestes oracions? Ho puc fer també en una església?... Què és una indulgència? Segueix llegint...


  • Es concedeix indulgència plenària, aplicable només a les ànimes del purgatori, als fidels que el dia de la Commemoració de tots els fidels difunts (2 de novembre) visitin piadosament una església o oratori, resin el Parenostre i recitin el símbol de la fe (Crec en un Déu). El bisbe pot traslladar aquesta indulgència al diumenge anterior o posterior a la solemnitat de Tots-Sants.
  • Es concedeix indulgència plenària, aplicable només a les ànimes del purgatori, als fidels que, des del dia 1 fins al 8 de novembre, visitin piadosament un cementiri i preguin mentalment pels difunts.
  • Es concedeix indulgència parcial als fidels que, els altres dies de l'any, visitin un cementiri i preguin mentalment pels difunts.

Què són les indulgències?
El Codi de Dret Canònic (n. 992) i el Catecisme de l'Església Catòlica (n. 1471), defineixen així la indulgència: "La indulgència és la remissió davant Déu de la pena temporal deguda pels pecats, ja perdonats pel que fa a la culpa, que el fidel ben disposat obté en determinades condicions, per intervenció de l'Església, la qual, com a administradora de la redempció, distribueix i aplica per la seva autoritat el tresor dels mèrits del Crist i dels sants."

En general, per aconseguir les indulgències fa falta unes determinades condicions i fer unes determinades obres: que el fidel es trobi en estat de gràcia (sense consciència de pecat greu), amb una disposició de fer fóra tot pecat, també el venial i confessar-se sacramentalment dels pecats i rebre la santa Comunió (pot ser uns dies abans o després). També cal pregar per les intencions del Papa (per exemple un Parenostre i Avemaria).

Les indulgències sempre són aplicables a sí mateixos o a les ànimes dels difunts, però no són aplicables a altres persones vives.

Les indulgències plenàries, que es poden obtenir una al dia, esborren qualsevol rastre de pecat deixant l'ànima ben disposada per anar immediatament cap al cel. Les parcials esborren una part del rastre que deixen els pecats comesos.

Les indulgències, explicades pel Papa sant Joan Pau II.

.

Comentaris