Goigs a santes Justa i Rufina. Lliçà d'Amunt (Vallès Oriental, Barcelona).

GOIGS EN LLAOR DE LES SANTES JUSTA I RUFINA, VERGES I MÀRTIRS PATRONES DE L'ANTIGA SUFRAGÁNEA DE LLISSÁ DE MUNT, QUAL FESTA CELEBRA L'ESGLÉSIA EL 19 DE JULIOL.

Santes Justa i Rufina

Puix a coldreu's nos inclina
lo gran de vostres corones:
Siau-nos sempre Patrones
Santes Justa i Rufina.

El cel vol que sien pobres
vostres pares, i humils,
perquè costums no gens vils
noblesa donin de sobres.
De xiques ja sou molt bones
res del mon vos contamina.
...
Essent vostres mèrits tants
davant de Deu poderós,
en nostres treballs, socors,
esperem els parroquians,
i totes les coses bones,
també en el mal, medecina.Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat i Aguilera

Capella de Santa Justa i Santa Rufina a Lliçà d'Amunt.
Foto: Amadalvarez.


Comentaris