Goigs a sant Ferriol. Vilabertran (Alt Empordà, Girona).

GOIGS DEL GLORIÓS MARTIR SAN FERRIOL, QUE SE CANTAN EN SA CAPELLA, FUNDADA EN LO CLAUSTRO DE LA INSIGNE COLLEGIATA Y PARROQUIAL IGLESIA DE SANTA MARIA DE VILABERTRAN, BISBÁT DE GERONA.

Sant Ferriol de Viena

Alcansaulos la salút
á la gent, que tant vos vol,
pregáu sempre á Deu per nos,
Gloriós Sant Ferriol.

Capitá de gran valía,
á pesar del President,
ensenyáreu la Doctrina
als Soldats y altre gent,
á la Santa Fé per Vos
sen venian ab gran dol.
...
Entra la gloria tant gran,
que en est mon Deu vos ha dat,
es de que en Vilabertrán,
de molts siau visitát,
ahont tots gosám per Vos,
salút que aixi Deu ho vol.
...
Puig remey trobám per Vos,
sempre en tot alló que'ns dol,
pregáu á Jesús per nos,
Gloriós Sant Ferriol.


L'ala de ponent del monestir coberta amb una volta apuntada i presenta un portal d'accés des de l'exterior bastit al segle XVI, quan aquest espai es destinà a capella de Sant Ferriol.
Foto: Enfo.
Porta d'accés a l'església i a la capella de Sant Ferriol.
Foto: Enfo.
Monestir romànic de Santa Maria de Vilabertran.
Foto: Josep Maria.
Detall a la porta de la capella de sant Ferriol.
Foto: Josep Maria.


Comentaris