Via Crucis. Reus (Baix Camp, Tarragona)

—S'ha respectat l'escriptura antiga—

Gracias Jesus meu
vinch á demanar-vos,
per acompanyarvos
cuant portau la Creu,
y al Calvari aneu
á morir clavat.

R/. Sia per a sempre
Jesus alabat.

Oferiment: Soberano Senyor, vos suplico gracia per meditar los pasos, que donareu per ma redempció, desde la casa de Pilat fins á la montaña del Calvari, ahont foreu crucificat; y voldria guanyar las indulgencias concedidas á est sant Exercici de Via-Crucis en remissió de mas culpas y en sufragi de las Animas del Purgatori de ma major obligació.

1ª ESTACIO. Jesus fou sentenciat á mort de Creu.

Pilat la ignocencia
de Jesus coneix,
que mort no mereix
diu sa conciencia;
y no obstant sentencia
de mort li ha firmat.

2ª ESTACIO. Carregaren la Creu á Jesus.

De cap á peus es
Jesu-Crist llagat,
qual li han carregat
la Creu de tant pes
per morir despues
en ella clavat.

3ª ESTACIO. Jesus caigué en terra.

Contempla també
Jesus com estava;
tant flach caminaba
que en terra caigué;
home mira be
lo pes del pecat.

4ª ESTACIO. En lo carrer de Amargura se encontraren Fill y Mare.

Carrer de Amargura
sa Mare l' trobá;
¿qui explicar podrà
dels cors la apretura?
un Fill sens figura,
y un Fill tan amat.

5ª ESTACIO. Llogaren á Simon Cirineu per ajudar à portar la Creu á Jesus.

Per portar la Creu
tant flach lo miraren,
que à ajudar llogaren
Simon Cirineu;
¡ay Jesus que esteu
de forssas faltat!

6ª ESTACIO. La Verónica limpia la cara à Jesus de las salivas, pols, suor y sanch.

La toca as llevá
una dona pía,
y ab gran valentía
la cara aixugá:
en lo drap quedà
tal rostro estampat!

7ª ESTACIO. Jesus caigué segona vegada en terra.

Anant Jesus pres
entre gent malvada,
cau altre vegada
obligat del pes;
ay que no pot mes
de flach y cansat.

8ª ESTACIO. Jesus aconsola las fillas de Jerusalem que ploraven, yls digué que plorasen per llurs pecats y per los de sos fills.

Cuant ventlo penar
las donas miravan
y tristas ploravan
las va aconsolar,
yls volguè ensenyar
plorar lo pecat.

9ª ESTACIO. Jesus caigué tercera vegada en terra.

Fa aquesta jornada
ab tanta fatiga,
que ha caurer lo obliga
tercera vegada:
la Creu es pesada
y ell debilitat.

10ª ESTACIO. Dalt del Calvari Jesus fou despullat.

Al Calvari arribaren
ahon sent despullat
en lo Cos sagrat
llagas renovaren:
beurer li donaren
vi amb fel mesclat.

11ª ESTACIO. Jesus fou clavat en la Creu.

De mans y de peus
en la Creu clavaren,
y desconjuntaren
mols dels osos seus:
y aquells pecats meus
Jesus han clavat!

12ª ESTACIO. Haben alsat la creu en alt Jesus morí.

Despues que l'Senyor
estigué clavat,
la Creu han alsat
ab rabia y furor:
veus por ton amor
com está posat.

13ª ESTACIO. Lo Cos difunt de Jesus fou posat als brasos de sa afligida Mare.

Baixar de la Creu
sa Mare lo prengué,
y als brasos tingué
lo Cos del Fill seu:
de cap á peus veu
ferit y llagat.

14ª ESTACIO. Los cos de Jesus fou portat al sepulcre.

Dins la sepultura
posan aquell Cos,
que era tan hermos
y ara sens figura:
ay! en que amargura
sa Mare ha quedad.


Qui es lo vil traidor
que així ha assotat,
ferit y llagat
y mort al Senyor?
ay! jo pecador,
jo so lo malvat.

Lo pecat comés
aborresch de cor,
y m' pesa Senyor
de habervos ofès;
proposo may mes
tornar al pecat.Comentaris