La senyal del cristià: La santa Creu

— Pel senyal de la santa Creu,
dels nostres enemics
deslliureu-nos, Senyor, Déu nostre.

— En el nom el Pare, i del Fill,
i de l'Esperit Sant. Amén.

Imatges i explicació extreta del Catecisme de la doctrina cristiana de sant Antoni Maria Claret. Any 1850.
...

Del catecisme de Sant Antoni Maria Claret:
(S'ha respectat l'escriptura pròpia de 1850)

Quin és lo senyal del cristiá?
— La santa Creu, perque en ella nos redimí Cristo Senyor nostre, y perque representa los misteris de la santíssima Trinitat, de la Encarnació y Redempció, que son los principals misteris de la fe.

¿Com expressa lo senyal de la creu lo misteri de la santíssima Trinitat?
— Ab las paraulas que proferim quan la fomam; perque quan dihem: en nom, confessam que no hi ha mes que un Dèu; y quan dihem: del Pare, y del Fill, y del Esperit Sant, regoneixem que en Dèu hi ha tres personas.

¿Com expressa lo senyal de la creu lo misteri de la Encarnació?
— Ab las accions que fem y paraulas que dihem al formarla: perque posantnos la ma en lo front dihem: en nom del Pare, y baixantla fins á la cintura dihem: y del Fill. Ab lo que confessam que lo Fill de Dèu baixà del seno del etern Pare á las entranyas de María Verge; y anyadint luego y del Esperit Sant, confessam tambè que aquest misteri se obrá per gracia del Esperit Sant.

¿Com expressa lo senyal de la creu lo misteri de la Redempció?
— Lo expressa en la mateixa creu, que n's recorda que lo Fill de Dèu, fèt home, fou crucificat per nostre amor.

De quántas maneras usám del senyal de la creu?
— De dos: que son, persignar y senyar.

Qué cosa es persignar?
— Fèr tres creus ab lo dit pólser de la ma dreta, una en lo front, altra en la boca y altra en lo pit, dihent: Per los senyal + de la santa Creu, — de nostres + enemics — deslliuraunos, Senyor + Dèu nostre.

Qué cosa es senyar?
— Fèr una creu ab la ma dreta estesa desdel front fins á la cintura, y desdel muscle esquerre fins al dret, dihent: En nom del Pare, y del Fill + y del Esperit Sant. Amen.

Quant nos persignám, ¿per qué fèm la creu en lo front?
— Perque Dèu nos guarde de mals pensaments.

Perque fèm la creu en la boca?
— Perque Dèu nos guarde de malas paraulas.

Perque fèm la creu en lo pit?
— Perque Dèu nos guarde de malas obras.

Per quéns senyám ab la ma dreta?
— Perque la dreta es la principal, y en lo servey de Dèu habem de emplear lo millor.

Per què, quant fèm las creus, comensám per la part esquerra?
— Per significar que, per medi de la creu, habem passat del estat de la culpa al estat de la gracia.

Es convenient que fèm algunas vegadas lo senyal de la creu?
— Sí, pare; per honrar á Jesucrist, per defensarnos dels enemichs, y per tenir acert en nostras obras.

Quánt es convenient quens persignem ó senyem?
— Quant nos llevám, al anar al llit, al eixir de casa, al entrar y eixir de la iglesia, al tenir alguna tentació, antes de menjar y de fèr alguna feyna ú obra.

Comentaris

Publica un comentari