Goigs a sant Vicenç. Montfullà (Gironès, Girona)

GOIGS DEL GLORIOS MARTYR S. VICENS LEVITA, QUALS SE CANTAN EN LA IGLESIA DE MONFULLÁ, BISBAT DE GERONA.

Martiri de sant Vicenç

Vencedor de los torments
puix nom, y fets vos aclaman,
socorreu als queus reclaman
Glorios Martyr Sant Vicens.
...
Lligada una mola al coll
sent lo cos al mar tirat
luego à la arena es tornat
à despit del Tirá foll:
ab quel deixá triunfat
en tots los quatre elements.

En Montfullá se veneran
los ossos dest San Diaca
quens guardará tot atxaca,
tots los seus devots esperan
de sequedats la comarca
nos guardarán en tots temps.

Per est Sant, y sos companys
los de Monfullá esperam
ser deslliurats de la fam,
pesta, guerra, y altres danys
y que del Terme cullam
tots los fruyts, colmats, y plens.

Uns goigs pràcticament iguals es troben
a la parròquia de Vilobí d'Onyar (La Selva)

Església parroquial de sant Pere de Montfullà. Foto: Josep Maria. 

Sant Pere, sobre la portalada de l'església de Montfullà. Foto: Josep Maria.Comentaris