Goigs dels Llocs Sants de Terra Santa. Pals (Baix Empordà, Girona).

GOIGS EN MEMORIA DE UNS SANCTUARIS DE JERUSALEM, QUE OBTENEN PUBLICA VENERACIÓ EN LA VILA DE PALS DEL BISBÁT DE GERONA, LAS QUALS SE COLLOCAREN EN LA IGLESIA DE DITA VILA, LO DIA 1 DE AGOST DEL ANY 1773.

Jesús i els Llocs Sants de Terra Santa
Es just motiu, perque Pals
deu cantà ab grans contents:
Una font de tots los bens,
y un remey de tots los mals.

Una Imatge del Noi Deu,
que nasquè Sol de salút
dels Llochs Sants li ha vingút,
ab pols del Pesebre breu;
te pues segons dolça veu
dels Cantors Celestials.
...
Un Franciscano entregà,
aquest divinal Tresor,
mogút de un filial amor,
que à esta terra portà;
y en ella sa Patria encontrà,
contra'ls Dragons Infernals.

Al veurer que se enriquia
Pals, ab prendas tant sagradas,
volguè fossen collocadas,
ab grans cantichs de alegria;
y tambè aplaudir se obliga,
en las festas annuals.
...


Església parroquial de Sant Pere de Pals.
Foto: Daniel Culsan.

Comentaris