Goigs a sant Daniel, màrtir. Monestir de sant Daniel de Girona (Gironès, Girona).

Sant Daniel, màrtir.
L'arribada del cos de Sant Daniel, l'any 888 després del seu martiri a Arles de Provença, va marcar el nom definitiu de la vall.

Sacrosant Mártir de fama
coronat sou en lo Cel:
Socorreu á quius reclama
gloriós Sant Daniel.
...
Lo gran Batista semblareu,
elegint la soledat
á tretse anys de edat
al desert vos retirareu:
Fugint tot cuant lo mon ama
per regnar en lo Cel.
...
En la Ciutat de Gerona,
per divina providencia
prenguereu la residencia
deixant en Fransa Narbona:
¡O cuánt mostrá Deu queus ama
donantvos tant rich joell!
...
Mártir, Verge y Confessor,
Angel y Apóstol sagrat,
Hermitá y Predicador,
y ara Benaventurat:
De tots ells portau la palma,
devant de Deu en lo Cel.

Puix que Jesucrist vos ama
guardaunos de mort cruel:
Socorréu á quius reclama
gloriós Sant Daniel.Font: bibliogoigsExtret del Bloc d'Antoni Sàbat Aguilera

Monestir de monges benedictines de sant Daniel,
a la Vall de Sant Daniel (Gironès, Girona). Foto: Josep Maria.
Web del Monestir de sant Daniel amb moltes informacions.


Comentaris