Goigs al Sant Crist de Salomó (Tarragonès, Tarragona)


Puig cantám vostres llohors
Ab molta devoció:
Socorréu vostres devots,
Sant Christo de Salamó.

En mans de moros malváts
Estaba aquesta figura,
Ultrajada y abatuda,
Causantho nostres pecáts:
Ja, Senyor, aquí postráts
Vos demanám perdó:
Socorréu... 

De aquest Poble un Mercadér
Ab ánsia fervorosa,
Esta perla preciosa;
Vá rescatar de Alger:
Redimit nos heu primér
Del poder de Faraó:
Socorréu...

Ab un moro s' consertá
Dient que li donaría
La plata que pesaría
La Imatge que aqui está,
Ditxós es lo Christiá,
Quen' fa estimació:
Socorreu...

En la balansa posát
Christo Deu Omnipotent
Trenta diners de Argent
Es sols lo que ha pesát:
Restá lo moro admirat,
Y ple de confusió.
Socorréu...

A vista de aquest prodigi,
Lo dit del peu li llevá,
Mes lo vaixell se pará,
Fins unirse al Crucifixi,
Encara algun resquisi
Si veu de la incisió,
Socorréu...

Arribá ab felicitát
En aquest poble ditxós,
Lo Retrato preciós
De Christo Deu encarnát:
Aqui está per Advocát,
Per qui l' tinga per Patró.
Socorréu...

No hi ha may necessitát
Que Vos no socorregáu,
Al afligit consoláu,
Al malalt dau sanitat:
Del Cel haveu devallat,
per nostra protecció.
Socorréu...

Puig que per los Pecadors
Heu pres Mort y Passió:
Socorréu vostres devots
Sant Christo de Salamó.Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.


Els quatre primers diumenges de maig es representa a Salomó el Ball del Sant Crist.
És un Ball Parlat, un espectacle de teatre medieval català declarat Element Festiu Patrimonial d'Interès Nacional.
Més informació d'aquest Ball

Església parroquial de Santa Maria de Salomó
Foto i més informació: poblesdecatalunya

Comentaris