Goigs a sant Cels. Fortià (Alt Empordà, Girona).

GOIGS DEL GLORIOS SANT CELS MARTIR, QUE AB SINGULAR DEVOCIÓ VENERA LO LLOCH DE FORTIÁ.

Els màrtirs sant Nazari i sant Cels. Es celebra el 28 de juliol.

En la Cort del Rey de Gloria
puix que sou tant estimát:
teniunos en la memoria
Sant Cels Benaventurát.

Gran sort es la que tinguereu
essent xich, y molt minyó,
que lo glorios Sant Nazari,
vos cridá per companyó:
alcansaunos donchs victoria
de nostre enemich malvát.
...
En lo Bisbát de Gerona,
en lo pla del Ampurdá,
está vostra Capella
en lo lloch de Fortiá:
alli van vostres devots,
ab molta humilitát.

En esta vostra Capella
la gent venen ab amor,
no hi ha ningu que no trobia
gran remey en son dolor:
suplicáu donchs al Senyor,
que nos tinga pietát.


Edició del 1779. Font: Biblioteca de Catalunya.

De l'antiga capella de sant Cels ja no en queda res. En aquest article es pot llegir la història de la capella i la devoció de Fortià a sant Cels.

Lloc aproximat d'on estava la capella:

Comentaris