Goigs dels sants Màrtirs que es veneren a l'església de L'Astor, municipi de Pujalt (Anoia, Barcelona)

GOIGS DELS SANTS MÁRTIRS JUSTINO, BENET, SEVERA, CANDIA, CELESTINO, FELICIANO, VICTORIÁ, GAUDIÓS, CONCORDIA Y AURELIA, QUE SE VENERAN EN LA IGLESIA DEL ASTOR, BISBAT DE VICH.


Puig ab corona de gloria
sòu en lo Cel coronats:
Mártirs Benaventurats
teniunos en la memoria.

Vostra constancia probá.
com en la fornal al or,
ab grans penas y rigor
lo cruel é ínich tirá:
pero quedáren frustrats
sos intens, cosa es notoria.
...
Los vostres cossos sagrats
prengué lo zel cristiá,
de Priscilla en lo fossá
essent per fí sepultats,
ahont foren venerats
com se diu en vostra historia.

De aquell puesto tragué
estas reliquias sagradas
per que fossen venerades
lo Papa Clement onsé,
ab escrits autenticats
que asseguran vostra gloria.

Lo Doctor Joseph Farrés,
fill de aquest lloch del Astor,
nos aportá aquest tresor
y apreciable interés
de vostres ossos sagrats,
obra fent molt meritoria.
...


Església de santa Magdalena a L'Astor
Foto i més informació: Pobles de Catalunya

Poble de L'Astor (Pujalt)
Foto: Pobles de Catalunya


Comentaris