Goigs d'oferiment dels cors a la Mare de Déu del Carme

Mare de Déu del Carme

Nostres cors, Verge Maria,
A vostres peus oferim,
Mentres que, de nit y dia,
humils prechs vos dirigim
Suplicantvos qu á tot hora
Nos lliuréu de mala sort
Del Carme Reina y Senyora
Salvéunos en vida y mort.

Lo vostre amor, Verge pura
Es del mon lo mes preuát,
Putx qu' endolcex l'amargura
Qu ens queda per lo pecat
Lo nostre cor s enamora
Dels fruits d aquet mistich hort
Del Carme...

Nostres animas navegan
Per mars de perdició,
Hont irán si á Vos no pregan
Ab fervent oració!
Mostráuvos sa protectora,
Portéulas á segur port
Del Carme...

Del rosé cobert d espina,
En nexen hermosas flors
Vos sabéu, Mare divina
Tornar sants als pecadors
Sigueu nostra defensora
Nostre consol, guia y nort
Del Carme...

Siau Mare amorosa
Per tots vostres fills ingrats
Y ab mirada piadosa
Perdonéu nostres pecats
D'ex remat sigueu Pastora
Per tréurel del cami tort
Del Carme...

Dexeunos tornar, encare
A dir les oracions
Qu ens ensenyá nostra mare
Sent petits, fentnos patons,
Dolços temps qui no 'ls anyora
Mes que tinga  sech el cor!
Del Carme...


Comentaris