Devoció a la Santíssima Trinitat. Símbol de Sant Atanasi o Atanasià

La Santíssima Trinitat a la
catedral de València
Glòria a vós, Trinitat igual, única Deïtat, abans dels segles, i ara, i sempre. (T.P. Al·leluia).

- Tothom qui vulgui salvar-se, primer de tot és necessari que mantingui la fe catòlica;
- i el qui no la guardi íntegra i inviolada, sens dubte morirà per sempre.
- La fe catòlica és que venerem un sol Déu en la Trinitat, i la Trinitat en la unitat;
- Sense confondre les persones ni separar les substàncies.
- Perquè una és la persona del Pare, l’altra la del Fill i l’altra la de l’Esperit Sant.
- Però el Pare i el Fill i l’Esperit Sant tenen una sola divinitat, igual glòria i coeterna majestat.
- Com el Pare, tal el Fill, tal l’Esperit Sant.
- No-creat el Pare, no-creat el Fill, no-creat l’Esperit Sant.
- Immens el Pare, immens el Fill, immens l’Esperit Sant.
- Etern el Pare, etern el Fill, etern l’Esperit Sant;
- i, alhora, no són tres eterns sinó un sol etern,
- Com no són tres no-creats ni tres immensos, sinó un sol no-creat i un sol immens.
- Igualment, omnipotent el Pare, omnipotent el Fill, omnipotent l’Esperit Sant;
- i, amb tot, no són tres omnipotents, sinó un sol omnipotent.
- Així Déu és el Pare, Déu és el Fill, Déu és l’Esperit Sant;
- i, amb tot, no són tres déus sinó un sol Déu.
- Així, Senyor és el Pare, Senyor és el Fill, Senyor és l’Esperit Sant;
- i, amb tot, no són tres senyors, sinó un sol Senyor.
- Perquè, així com per la cristiana veritat, som compel·lits a confessar com a Déu i Senyor cada persona en particular; així la religió catòlica ens prohibeix dir tres déus i senyors.
- El Pare, per ningú fou fet ni creat ni engendrat.
- El Fill fou per sols el Pare, no fet ni creat, sinó engendrat.
- L’Esperit Sant, del Pare i del Fill, no fou fet ni creat ni engendrat, sinó que procedeix.
Ermita de la Trinitat a Sitges
- Hi ha, per consegüent, un sol Pare, no tres pares; un sol Fill, no tres fills; un sol Esperit Sant, no tres esperits sants.
- I en aquesta Trinitat, res no és abans ni després, res major o menor,
- sinó que les tres persones són entre sí coeternes i coiguals, de manera que, com abans s’ha dit, en tot s’ha de venerar i igualment la unitat en la Trinitat que la Trinitat en la unitat.
- El qui vulgui doncs salvar-se, així ha de sentir de la Trinitat.
- Però és necessari per l’eterna salvació creure també fidelment en l’Encarnació de nostre Senyor Jesucrist.
- És, doncs, la fe recta que creiem i confessem que nostre Senyor Jesucrist és Fill de Déu i home.
- És Déu engendrat de la substància del Pare abans dels segles; i és home nascut de mare en el segle;
- Perfecte Déu, perfecte home; subsistent d’ànima racional i de carn humana
- igual al Pare segons la divinitat; menor que el Pare segons la humanitat.
- Mes, per bé que sigui Déu i home, no són dos, sinó un sol Crist,
- i un sol, no per la conversió de la divinitat en carn, sinó per l’assumpció de la humanitat en Déu;
- un absolutament, no per la confusió de la substància, sinó per la unitat de la persona.
- Perquè com l’ànima racional i la carn és un sol home; així Déu i l’home són un sol Crist.
- El qual patí per la nostra salvació, baixà a l’infern el tercer dia ressuscità d’entre els morts.
- Pujà al cel, està assegut a la dreta de Déu Pare omnipotent, des d’allí ha de venir a judicar els vius i els morts,
- a la seva vinguda tots els homes han de ressuscitar amb els seus cossos i donar comptes dels seus actes.
- Els qui obraren el bé, aniran a la vida eterna, els qui malament, al foc etern.
- Aquesta és la fe catòlica i el que no la cregués fidelment i fermament, no podrà salvar-se.
- Glòria al Pare i al Fill i a l’Esperit Sant.
- Com era al principi, ara i sempre i pels segles dels segles. Amen.

- Glòria a vós, Trinitat igual, única Deitat, abans dels segles, i ara, i sempre. (T.P. Al·leluia).

- Escolteu, Senyor, la nostra pregària.
- I el nostre clam arribi a vós.

Els sacerdots afegeixen:
-          El Senyor sigui amb vosaltres.
-          I amb el vostre esperit.

Ermita de la Santíssima Trinitat a
l'Espluga de Francolí
Preguem.
Oh, Déu Pare, vós en enviar al món el Verb de veritat i l’Esperit santificador, revelareu als homes el vostre admirable misteri. Concediu-nos que en la professió de la fe veritable, reconeguem la glòria de la Trinitat eterna i adorem la seva unitat de poder i de majestat. Per Nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, Déu, pels segles dels segles.
Amen.Comentaris