Goigs als sants màrtirs de Polinyà (Vallès Occidental, Barcelona)

GOIGS EN ALABANZA DELS SET GLORIOSOS SANTS, ILLUMINAT CONFESOR, VENERANDO, VALIDO, AURELI, NECCARI, PROBO, Y ESPECIÓS MARTYRS, CUYAS RELIQUIAS SE VENERAN AUTENTICAMENT EN LA PARROQUIAL IGLESIA DE SANT SALVADOR DE POLIÑÁ, BISBAT DE BARCELONA, EN LO ENDEMÁ DE LA FESTA MAJOR, LO DIA 7 DE AGOST. Any 1790.


Puix que Deu vos coroná
De sa Gloria ab resplandors:
Mostreus nostres Protectors
Sants Martyrs en Poliñá.

En las Glorias del Thabór
Nostra Festa principal
Goza gloria molt cabal
Celebrant al Salvador;
Ab estos Sants l'endemá
Continuan festas majors.
...
Señal del tot verdader
Desta Divina Bondat
Se veu Sant Illuminat
De nostres Sants lo primer;
Al qual debem venerá
Honra gran de Confesors.
...

Font: Diputació de Barcelona

Església parroquial de Sant Salvador de Polinyà
Foto: Evazquezpuig


Comentaris