Goigs a sant Pelegrí. Igualada (Anoia, Barcelona)

GOIGS DEL GLORIOS SAN PEREGRI QUE SE VENERA EN LA ANTIGUA PARROQUIAL IGLESIA DE SAN BARTOMEU DE LA VILA DE IGUALADA.

Sant Pelegrí
Sou perfectament ditxos
ab Divino resplandor;
Sant Peregri glorios
asistiu al pecador.

Vostra vida peregrina
admirable, portentosa,
en tot sempre preciosa
á la Magestat Divina;
Declaránt ab sa doctrina
fer de Deu nostre Senyor.
...
Miránt Christo la dolencia
de la Creu se desclavá,
y lo remey aplicá,
ab pietat, y clemencia;
Ab la sua asistencia
desterrá tot lo dolor.
...
Ja que sou tant Peregrí
en Miracles, y favors:
Feu, que tots logrem assí
lo premi de pretensors.


L'antiga església de Sant Bartomeu, desapareguda el 1935, estava situada prop de l'actual plaça del Rei, darrera de l'antic hospital.

Comentaris