Cobla a la Mare de Déu de Farners. Santa Coloma de Farners (La Selva, Girona).

Cobles en lloança i acció de gràcies a la Mare de Déu de Farners, per un devot que va recuperar la salut i la vista en un Divendres Sant.

COBLA EN HONRA DE NOSTRA SENYORA DE FARNES VENERADA EN SA CAPELLA DE LA VILA DE SANTA COLOMA.

Mare de Déu de Farners

¡Oh verge de Farnés!
de tots sou la Patrona;
daunos salut y fe
ya que sou Vos tan bona.

Cantém ab alegria
los dons de esta Senyora
que a mès de èsser Reyna,
es nostre protectora.

Sou Vos molt venerada
de tots los Colomins,
essent la estrella y guia
en tots nostres camins.

A n'aquell que Vos invoca
sempre Vos l'escolteu
basta ab fe suplicarvos
per dirli: ets un fill meu.

Qui n'escriu estas coblas
lográ cosa imprevista;
de sopta li tornareu
la salut y la vista.

¡Quin prodigi tan gran!
malalt lo visitareu
en lo divendres Sant
y ab vostra ma curareu.

Sou Mare miraclosa;
probas n'haveu donat
¿qui no us tindrà confiansa
vegent la veritat?

Qui sempre ab vos confia
No 'l desamparareu
perque sou nostra Mare
Mare del Fill de Deu.

Esta santa montanya
volguereu habitar,
el qui ve á visitarvos
be hi desitja tornar.


Mare de Déu de Farners al Camí dels Degotalls de Montserrat. Foto: Josep Maria.

Ermita de la Mare de Déu de Farners. Foto: Josep Maria.


Comentaris