Goigs a la Mare de Déu del Roser i Goigs de Quaresma de la Mare de Déu del Roser

Mare de Déu del Roser

Vostres goigs amb gran plaer
cantarem Verge Maria.
Puix la vostra Senyoria
és la Verge del Roser.

Déu plantà dins Vós Senyora
un Roser molt excel·lent,
quan vos féu mereixedora
de concebre'l purament;
donant fe al Missatger,
que del Cel vos trasmetia,
el Déu Pare qui volia,
fóssiu Mare del Roser.

Del Sant Ventre produïda
la planta del Roser verd
fou dels Angels circuïda,
i servida amb gran concert,
i restà pur i sencer
vostre cos amb alegria,
quan parí en l'Establia
el Celestial Roser.

Quan els Reis devots sentiren
del Roser la gran olor
amb l'estel ensems partiren,
per adorar el Senyor,
i trobaren ésser ver
de Balaam la profecia
quan vostra mercè tenia
en els braços el Roser.

Gran delit vos presentava
vostre Fill ressuscitat
amb cinc llagues que portava
en les Mans, Peus i Costat;
per les quals fou Llucifer,
qui amb els Sants l'infern omplia
expoliat en aquell dia,
que florí el Sant Roser.

No fou de menor estima
el Goig de l'Esperit Sant
quan baixà de l'alta cima
a vostre col·legi Sant
i regà aquells planter
que nostre Déu elegia
per estar en companyia
del celestial Roser.

La vostra vida acabada
fou el major Goig sentit
l'ésser a Déu presentada
triomfant al Paradís;
i Senyora us volgué fer
del Tresor que posseïa
col·locant-vos com devia
sota l'ombra del Roser.

Manà vostra Senyoria
als Frares Predicadors
que de vostra Confraria
fossin instituidors;
i així ells la han fundada
obeïnt vostre voler
dignament intitulada
Verge i Mare del Roser.

Puix mostrau vostre poder
fent miracles cada dia
protegiu Verge Maria
els Confrares del Roser.

Font: Antoni Prat i Puig


Edició dels Goigs d'Antoni Sàbat Aguilera


Els mateixos Goigs i també els Goigs de Quaresma de la Mare de Déu del Roser:Puix que Rosa de molt preu
Déu mon Fill m'ha elegida:
El Psaltiri presenteu
quinze actes de ma vida.

Contempleu com es mostrava
ésser trist mon Fill en l'hort,
que el seu cos sang regalava,
esperant la trista mort;
tal pena, perquè entengueu,
més que tots jo l'he sentida.

Contempleu amb ulls plorosos
el meu Fill Rei dels Senyors,
quins assots tan rigorosos
sofrí per als pecadors;
i si tots amb mi ploreu,
veureu com sóc entristida.

Contempleu com tormentaren
els cruels el Redemptor,
quan d'espines coronaren
el seu cap amb gran rigor;
tals escarnis mediteu,
com m'han deixat afligida.

Contempleu amb quanta pena
portava mon Fill la creu,
per a fer complida esmena
dels pecats del poble seu;
i en trobar-lo, bé penseu,
de quin dolor sóc ferida.

Contempleu com em doblaren
els dolors amb gran augment,
quan mon Fill crucificaren
en la creu estretament;
creieu i considereu,
que mai sóc tan afligida.

Contempleu com devallaren
a mon Fill de l'alta creu,
i als meus braços el posaren
tot llagat de cap a peus;
qual estigui, contempleu,
amb dolor tan fora mida,
el Psaltiri presenteu.

Contempleu com me deixaren
quan me'l prengueren dels braços
i al sepulcre el col·locaren,
amb tant dolorosos passos;
si de mi vos apiadeu
en soledat summergida,
el Psaltiri presenteu.

Els que per mi desitgeu
alcançar glòria complida:
el Psaltiri presenteu
quinze actes de ma vida.


Una reedició dels Goigs de l'any 1987 (la imatge anterior són més antics):
Edició del 1911. Font: Arxiu Josep Companys Plana de Tarragona.

Mare de Déu del Roser
a l'Església de Folgueroles (Osona)
Mare de Déu del Roser
Camí dels Degotalls de Montserrat

Comentaris