Goigs a sant Nicolau. Vilafranca del Penedès (Alt Penedès, Barcelona).

GOIGS DE SANT NICOLAU BISBE, MOLT DEVOTS, CANTANSE EN VILAFRANCA DE PANADÈS. Any 1711.

El bisbe sant Nicolau de Bari

Exemple de santa vida,
que ab las obras ensenyau,
socorreu aquell queus crida
glorios Sant Nicolau.

Lo Dimecres, y Divendres
sols una vegada als pits
de vostra mare prenieu
ensenyant à grans, y xichs
dejunen de aquesta vida
al entrar al primer grau.

Vostre Oncle fou lo Bisbe,
lo qual quant vos Ordenà
veu un altre Sol naxie
per lo genero humá;
repartireu vostra hazienda
als pobres; res nous quedau.
...
Puix per gracia Divina,
tots los mals remediau,
socorreu aquell queus crida
gloriòs sant Nicolau.

Font: Biblioteca de Catalunya


Comentaris