Cobles a la Santíssima Trinitat

COPLAS EN ALABANSA DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT. Ó TIERNOS LAMENTOS Á DEU NOSTRE SENYOR EN LAS PRESENTS NECESSITATS.

Santíssima Trinitat

Santíssima Trinitat
Pare, Fill y Esperit-Sant,
no permetau que s' perdia
la lley dels cristians,
perque la fe ensenya
que aquella es la millor:
Cridám tots ab ternura
misericordia, Senyor.
...
Tingám ferma confiansa
ab la Santa Trinitat,
que posará en templansa
lo mon tant alborotat,
perdonarà los pecats
si arrepentits de cor:
Cridàm tots ab ternura,
misericordia, Senyor.

Font: Universitat Jaume IComentaris